آنتن اتو مخزن دار

آنتن اتو مخزن دار

از این آنتن میتوان برای انواع اتوهای مخزندار سیلتر بارلی و … استفاده کرد.

مقایسه